دانلود کامل پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

Published on Author adminLeave a comment

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

هدف از این مقاله پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۳۰
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۸

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها

چکیده:
امروزه با جدی شدن محیط رقابتی و عملی شدن خصوصی سازی در کشور و اهمیت کاهش هزینه ها جهت رقابت در این محیط ،بکارگیری ابزار ها و روشهایی که بتوان محصولات را با کیفیت و کارکرد مشابه اما قیمت پایین ترعرضه کرد ضروری بیشتری یافته. ولی باوجود اهمیت و وسعت کاربرد این ابزارها و روش ها در جهان،متاسفانه به درستی و به صورت گسترده درجامعه ما شناخته نشده است.دراین نوشتار سعی شده است ضمن معرفی شرکت های مو فق در استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت،روشی ارائه شود که شرکت ها بتوانند به سادگی سیستم هزینه یابی خود را از سنتی به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تغییر دهند.این روش بر اساس مدل دو مرحله ای سیستم بهای تمام شده “کوپلر”طراحی شده است.اما به کارگیری این سیستم بدون در نظر گرفتن ملاحضات فرهنگی و حمایت آن توسط جامعه ،سازمان و مدیران منجربه شکست خواهد شد.
واژه های کلیدی:

محرک هزینه

سیستم هزینه یابی سنتی

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقدمه
موسسه های تولیدی در بازار های جهانی امروز از هرنظر با رقابت فزاینده ای روبرو هستند.شرکت ها باید سریع واکنش نشان دهند و محصولات خودرا با کیفیتی بالا وهزینه ای پایین تولید کنندتادراین محیط موفق باشند.مدیران ارشد برای تصمیم گیری صحیح نیاز به اطلاعات بروز و صحیح از بهای تمام شده دارند.سیستم های سنتی هزینه یابی و تخصیص سربار ، بر مبنای حجم پایه گذاری شده ه اند و درمحیط های تولیدی که با افزایش سریع در هزینه های سربار و در مقابل کاهش زیاد در هزینه دستمزد مستقیم همراه هستند،اطلاعات آن از اعتبار کمی برخوردار است.سیستم های هزینه یابی سنتی منجر به بهای تمام شده نادرست در نتیجه به گزینش یک استرتژی ضعیف منتهی خواهد شد.
یکی از روش های هزینه یابی جدید که برا ی مقابله با ناکارایی و نقاط ضعف سیستم هزینه یابی سنتی ایجاد شده است ،هزینه یابی بر مبنای فعالیت ((ABCنام دارد.این روش که به وسیله توماس کپلن و کوپر ابداع شده است روشی از هزینه یابی است که برای ردیابی مستقیم هزینه های سربار به موضوع های هزینه مانند،محصولات،فرآیندها،خدمات یا مشتریان به کار می رود و همچنین به مدیران در تصمیم گیری درست با توجه به ترکیب محصولات واستراتژی های پیچیده کمک می کند.آنگونه که تورنی می گوید ،هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند چگونگی تعیین ترکیب خط محصول ،قیمت گذاری محصولات ،ترکیب منابع و دسترسی به تکنولوژی جدید را توسط مدیران تغییر اساسی دهد.بنابراین شناسایی روشی که شرکت ها را قادر سازد تا اطلاعات بهای تمام شده محصول را درست و صحیح به دست آورند و از حداقل منابع مالی استفاده کندمورد نیازاست.دراین مقاله،یک روش موثر و باصرفه برای به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پیشنهاد شده است .این روش به صورتی نظام مند،اطلاعات دقیق بهای تمام شده را در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد تا برای تعیین استراتژی های موسسه ،تعیین بهای تمام شده محصولات و ارتقای ساختار بهای تمام شده، از آن بهره گیرد.
فهرست مطالب
چکیده: ۲
واژه های کلیدی : ۲
مقدمه ۲

مدیریت بر مبنای فعالیت ۳

هدف مدیریت بر مبنای فعالیت: ۴

مقایسه دو روش ABM و سنتی : ۴

روش شناسی ۷

شناسایی فعالیت ها یا مخازن هزینه ۸

رویه پیشنهادی برای ردیابی و تخصیص هزینه سربار به موضوع هزینه ۱۱

ﻛﺎرﺑﺮد در واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‬ ۱۳
فﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ۱۴
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮان‬ ۱۵
نتیجه گیری ۱۶
منابع و مآخذ ۱۷

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های …
– ذخیره شده – مشابه
ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی.
دکتر سعید سعیدا (مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد) لیلا شیخ پور پروین
وزیری (دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مالی) Dr.saieda@gamil.com.
Leila_sheikhpoor@yahoo.com. Bmg_mo_t3@yahoo.com چکیده هزینه یابی
مبتنی بر فعالیت از …
رویکردی جهت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به جای …
– ذخیره شده – مشابه
امروزه با جدی شدن محیط رقابتی و عملی شدن خصوصی سازی در کشور و اهمیت کاهش
هزینه ها جهت رقابت در این محیط بکارگیری ابزار ها و روشهایی که بتوان محصولات را با
. … دراین نوشتار سعی شده است ضمن معرفی شرکت های مو فق در استفاده از سیستم
هزینه یابی بر مبنای فعالیت،روشی ارائه شود که شرکت ها بتوانند به سادگی سیستم

پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC و مقایسه آن با …
– ذخیره شده
پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC و مقایسه آن با سیستم سنتی
موجود در شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان (مطالعه موردی امور آب میناب. نام دانشجو: طیبه
محمدی …
پیاده سازی هزینه یابی برمبنای فعالیت
– ذخیره شده
پیاده سازی هزینه یابی برمبنای فعالیت. سیستم ABC ارائه خدمات بهتر توام با هزینه
پایین تر را مد نظر قرار می دهد. در سیستم های هزینه یابی سنتی، عموما” از طریق ایجاد
مراکز هزینه، کلیه هزینه های دوایر عملیاتی و پشتیبانی بر حجم خدمات ارائه شده تقسیم
می گردد تا از این طریق بهای تمام شده خدمات، تعیین شود. در این سیستمها هیچ گونه …
پیاده سازی سیستم ABC در شرکتها با روش کوپلر با ملاحظات فرهنگی
– ذخیره شده
۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ … دراین نوشتار سعی شده است ضمن معرفی شرکت های مو فق در استفاده از سیستم هزینه
یابی بر مبنای فعالیت،روشی ارائه شود که شرکت ها بتوانند به سادگی سیستم هزینه
یابی خود را از سنتی به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تغییر دهند.این روش
بر اساس مدل دو مرحله ای سیستم بهای تمام شده “کوپلر”طراحی شده …
[PDF] امکان‌سنجی پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در مؤسسات ما
– ذخیره شده – مشابه
اﻣﮑﺎن. ﺳﻨﺠﯽ. ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. در. ﺆﻣ. ﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ. : ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو. ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ. زاده. ۱٫ ﺑﻬﺰاد زارع. زاده ﻣﻬﺮﯾﺰی. ۲٫ رﺳﻮل ﺻﺮﯾﺤﯽ. اﺳﻔﺴﺘﺎﻧﯽ. ۳٫ اﻣﺮوزه.
ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﺑﻬﺎی. ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﺑ. ﺴﺰاﯾﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎی ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ در.
ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ دارد . ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﺠﻢ ﻧـﺴﺒﺘﺎً. ﺑـﺎﻻﯾﯽ از ﻫﺰﯾﻨـﻪ. ﻫـﺎ را ﺗـﺸﮑﯿﻞ
. ﻣﯽ.
امکان‌سنجی پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در مؤسسات …
– ذخیره شده
این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی
برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می‌پردازد. مجموعه
کارشناسان مالی و بانکی سطوح مختلف سازمانی به تعداد ۳۴ نفر به عنوان جامعه آماری
انتخاب شدند که بررسی‌ها نشان می‌دهند امکان پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای …
مقاله پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت …
– ذخیره شده
مشخصات نویسندگان مقاله پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در
شرکت ققنوس نصر اوز. صالح شهابی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد،
دانشجوی دکتری حسابداری علوم و تحقیقات کرمانشاه حسن خوشرو – کارشناس
ارشدحسابداری سیدحیدر هاشمی – مدیر عامل شرکت ققنوس نصر اوز …
مقاله بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در …
– ذخیره شده
رتبه: ۴ – ۱ رأی
بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های
پتروشیمی(مطالعه موردی:شرکت پترو شیمی بندر امام) … شرکت پتروشیمی تمایل
زیادی به پیاده سازی روشهای جدید مدیریتی که موجب بهبود عملکرد شرکت می شود دارند
این درحالی استکه پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت موجب می شود بهای
تمام شده …
امکان سنجی پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در مؤسسات
– ذخیره شده – مشابه
این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی
برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می پردازد. مجموعه
کارشناسان مالی و بانکی سطوح مختلف سازمانی به تعداد ۳۴ نفر به عنوان جامعه آماری
انتخاب شدند که بررسی ها نشان می دهند امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای

راهبرد سیستم هزینه یابی فعالیت محور (ABC)
– ذخیره شده – مشابه
در کانادا ۱۴ درصد از شرکت ها از ABC به طور کامل و به عنوان سیستم جایگزین و ۷۶
درصد به عنوان سیستم مکمل بهره برده اند (رمضانپور نامقی، بی تا). مراحل پیاده سازی
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت. جهت پیاد سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای
فعالیت در عمل باید به گونه ای نظام مند و به ترتیب مراحل تخصیص اولیه و تخصیص

[PPT] هزینه یابی بر مبنای فعالیت – انجمن حسابداری مدیریت ایران
– ذخیره شده – مشابه
با توجه به اینکه سیستم هزینه یابی محصولات تولید شده در شرکت های قطعه سازی
خودرو، سیستمی سنتی است و از آنجایی که این سیستم نتوانسته است سیستمی کارآ
و مفید … آیا پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولید
کننده قطعات خودرو بر مفید بودن اطلاعات بهای تمام شده برای تصمیم گیران می افزاید
؟
طراحی و پیاده سازی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در شرکت …
– ذخیره شده – مشابه
در ابتدا با استفاده از روش مطالعه موردی به بررسی مقایسه‌ای نتایج حاصل از
پیاده‌سازی روش-ABC با روش سنتی پرداخته می‌شود. روش تحقیق بر اساس مدل کوپر
انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شرکت پالایش گاز پارسیان و دوره زمانی تحقیق سال
مالی ۱۳۸۹ می‌باشد. سپس با استفاده از روش دلفی و به کمک یک بسته نرم افزاری،
نتایج بدست آمده …
بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده سازی و اجرای سیستم هزینه یابی …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده سازی و اجرای سیستم هزینه یابی برمبنای
فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحقیق موردی در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شیمیایی. برای پیاده سازی و
استقرار سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که توجه به
آنها باعث …
امکان سنجی پیاده سازی سیستم هزینه یابی فعالیت
– ذخیره شده
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات
و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند
تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، … هدف این پژوهش بررسی امکان
سنجی پیاده سازی سیستم هزینه یابی فعالیت محور در شرکت توزیع نیروی برق
[PDF] در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ( ) ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
– ذخیره شده
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن
زﻧﺠﺎن وﺟﻮد دارد. راﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟ. ﻬﺖ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی
از. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﮐـﺎﻓﯽ در. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ آن در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن وﺟﻮد …
امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در …
– ذخیره شده
… شرکتها را فراهم سازد، به بانکها معرفی شدند. اهمیت پیادهسازی چنین سیستمی محقق
را بر آن داشت تا با مطالعه وضعیت کنونی هزینهیابی در صنعت بانکداری کشور و
بررسی شرایط، الزامات پیادهسازی سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت در صنعت
نامبرده، به این سوال پاسخ دهند که آیا طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
در …
WBS پروژه طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
– ذخیره شده – مشابه
پروژه طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت – تدوین طرح اولیه
سیستمهای اطلاعاتی (IT Plan) به عنوان پیش نیاز شروع پروژه. – انجام شناخت ، ارایه
مفروضات طراحی سیستمهای حسابداری مالی وصنعتی ومشاوره برای خرید نرم افزارهای
مالی. – بهینه سازی سیستم حسابداری مالی. o اصلاح سرفصل های حساب موجود و معرفی …
هزینه یابی بر مبنای فعالیت :: خدمات حسابداری صنعتی موسسه ارقام نگر
– ذخیره شده
۴ آوریل ۲۰۱۷ … سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند به عنوان مکمل و متمم سیستم معمول و
مرسوم هزینه یابی شرکت و یا حتی گاه به عنوان جایگزین آن طراحی،پیاده سازی و بکار
گرفته شود. برخی از شرکت ها که از سیتم هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده می
کنند،دارای دو سیستم هزینه یابی هستند،یکی سیستم رسمی و …
[PDF] موانع بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا بررسی …
– ذخیره شده – مشابه
توجه به عامل برنامه ریزی و تعیین اهداف سازمان بدون توجه به عامل بها یابی عمالً امری
ناممکن می باشد … رویکرد بهایابی برمبنای فعالیت باعث می شود که شرکت ها
بتوانند سامانه های مدیریت هزینه خود را اصالح نمایند نه ….. در پژوهش حاضر تالش شده
موانع اجرا و پیاده سازی فرآیند بهایابی برمبنای فعالیت زمان گرا درشرکت
پاالپشگاه نفت.
سازمانها و ناکامی سیستم‌های هزینه یابی – قیمت طلا – سایت زر
– ذخیره شده
یکی از روشهای جدید، سیستم هزینه یابی. مدیریت برمبنای فعالیت بود که مزایای
چشمگیری نسبت به روشهای سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم داشت. بنابراین شرکتها
تصمیم به پیاده سازی و استقرار سیستم‌های ABM/ABCگرفتند تا از مزایای فراوان آن
بهره‌مند شوند. ولی واقعیت آن است که در پیاده سازی و اجرای سیستم‌های هزینه یابی/ …
هزینه یابی برمبنای فعالیت abc > نرم افزار حسابداری بهین سیستم
– ذخیره شده – مشابه
هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC). رشد تکنولوژی وصنعت در ابعاد مختلفوبه طبع
آن پیچیدگی در فعالیتهای یک شرکت ایجاب می کندیک سیستم هزینه یابی مناسبکه
توانایی شناخت فعالیتهاوسنجش تاثیرآن فعالیتهارا برهزینه های شرکت را
داشتهباشد طراحی گردد. بر اساس روش هزینه یابی سنتی هزینههای سربارتنها بر اساس
حجم …
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
– ذخیره شده – مشابه
همکاری در استقرار سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی بر
مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور (در دست انجام) پایلوت -واحد تبریز -واحد
ایلام … همکاری در پیاده سازی سیستم هزینه یابی و مدیریت هزینه در شرکت مخابرات
استان کرمان به مدت ۱ سال همکاری در استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری
قزوین …
[PDF] ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﺎی اﺻـﻼﺣﯽ در داﺧـﻞ. و ﺑﯿــﺮون از ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻬﯿــﺎ ﻣــﯽ. ﮐﻨــﺪ . ﺑــﺎ اﯾــﻦ وﺟــﻮد،. ﭘﯿــﺎده. ﺳــﺎزی. روش.
ﻫــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ ﺣــﺴﺎﺑﺪاری از ﺟﻤﻠــﻪ. ﻫﺰﯾﻨــﻪ. ﯾــﺎﺑﯽ ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ در ﻧﻈــﺎم ﺑﻮدﺟــﻪ. ﺑﻨــﺪی. دوﻟﺖ. ﻫﺎ ﺑﺎ
… ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس
. اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬــﺮان. » ﻧــﺸﺎن داد ﮐــﻪ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ آﮔــﺎﻫﯽ. ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮان، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.
هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هدف | مقالات انگلیسی ترجمه شده | Ali …
– ذخیره شده
۱۸ ا کتبر ۲۰۱۷ … مقاله ترجمه شده بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و
عملکرد مبتنی بر فعالیت · مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : پیاده سازی مهندسی ارزش بر اساس
محاسبات کنترل کیفیت چند بعدی در یک هزینه یابی بر مبنای هدف و رویکرد قیمت
گذاری هدف · مقاله ترجمه شده : حسابداری مشتری با هزینه یابی بر مبنای …
[PPT] مدیریت بر مبنای فعالیت(ABM)
– ذخیره شده
طراحی و پیاده سازی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت …. سیستم هزینه یابی بر
مبنا ی فعالیت یکی از سیستمهای نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که
نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف
فعالیتهای زائد ، شناخت محرک های هزینه، برنام ه … ۳-فعالیتها((آنچه که شرکت انجام می
دهد )) می باشند .
[PDF] ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎ
– ذخیره شده
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی. ﻌﺎﻓ. ﻟﯿﺖ در ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﺳﺎزﻣﺎن. و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در
ﻧـﺮخ ﭘـﺬﯾﺮش. اﯾـﻦ. روﯾﮑﺮد در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد. [. ۱۱٫ ]. ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل در. [. ۱۲٫ ] ﮔـﺰارش. ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود. ۳۰٫ درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ. و ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒ
. ﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ. ﮐﻪ ﻫﻔﺖ درﺻﺪ آن ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﻞ رد ﮐﺮده .اﻧﺪ.
سازمانها و ناکامی سیستمهای هزینه یابی – پایگاه مقالات علمی مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
۱۹ آگوست ۲۰۰۸ … مدیریت برمبنای فعالیت بود که مزایای چشمگیری نسبت به روشهای سنتی هزینه
یابی بر مبنای حجم داشت. بنابراین شرکتها تصمیم به پیاده سازی و استقرار
سیستم‌های ABM/ABCگرفتند تا از مزایای فراوان آن بهره‌مند شوند. ولی واقعیت آن است
که در پیاده سازی و اجرای سیستم‌های هزینه یابی/ مدیریت برمنبای فعالیت …
حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت – ۲۰میخوام
– ذخیره شده – مشابه
۱۲ دسامبر ۲۰۱۴ … شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر که برای دانلود آماده شده است ، نویسنده قصد دارد که
نشان دهد استفاده از حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت نه تنها
باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران داخلی
شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و …
طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار یکپارچه بهای تمام شده بر مبنای فعالیت …
– ذخیره شده – مشابه
سیستم هزینه‌یابی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎلیت (ABC) ازجمله راه‌هایی است که باعث شناسایی
فرصت‌ها و تهدیدها، حرکت در جهت بهبود مداوم فرآیندها و در نهایت اثربخشی و کارایی
سازمان می‌شود. بر اساس پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج کشور، این سیستم نسبت به
سیستم سنتی، بهای تمام شده صحیح تری را برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری
مدیران در …
پیاده سازی سیستم حسابداری | موسسه حسابداری | شرکت حسابرسی …
– ذخیره شده
۲۸ نوامبر ۲۰۱۷ … … استقرار و پیاده سازی سیستم حسابداری و مکانیزه مالی می نمایند تا همچنین
سیستم هزینه یابی خود را از سنتی به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تغییر
دهند.بی شک انجام صحیح امورمالی و حسابداری یکی از بزرگترین دغدغه های واحدهای
اقتصادی می باشد، وانجام نادرست آن مشکلات جبران ناپذیر و هزینه های هنگفتی …
هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی و نوین – گروه مالی ارقام محاسب
– ذخیره شده – مشابه
(اسکندری۱۳۸۸) چرا که برای رقابت در بازار رقابتی، شرکت باید دارای سیستم هزینه
یابی قوی برای پیاده سازی توانایی های خود و واکنش در مقابل هرگونه تغییر در
محصولات و فعالیت ها باشد ، اگر این سیستم به روز نباشد از کار افتاده خواهد شد و
اطلاعات نادرستی از هزینه های شرکت بدست خواهد آمد.(بوگدانو ۲۰۰۹) طی دهه گذشته ، روش
های هزینه …
دانلود پاور فصل هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سیستم مدیریت هزینه …
– ذخیره شده
۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ … و مدیریت دانش در میان کارمندان H268- مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : پیاده سازی مهندسی ارزش
بر اساس محاسبات کنترل کیفیت چند بعدی در یک هزینه یابی بر مبنای هدف و
رویکرد … H272- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: اتخاذ سیستم هزینه‌یابی در شرکت‌های
تولیدی مصری: مطالعه‌ای رقابتی بین سیستم‌های ABC و RCA: (حسابداری): …
هزینه یابی و کاهش هزینه ABC و TDABC و ABB – خرداد ۹۳ | پرتال دوره‌ها و …
– ذخیره شده – مشابه
۱۱ مه ۲۰۱۴ … در این خصوص با پیدایش تکنیک های نوین مانند روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و
هزینه یابی زمان گرا و همچنین بودجه بندی بر مبنای فعالیت، روند و تحول جدیدی در
محاسبه صحیح هزینه های واقعی پروژه ها و آنالیز صحیح سودآوری ایجاد می شود. در این
سمینار با این تکنیک ها و چالش های پیاده سازی آنها و راهکارهای موجود آشنا …
[DOC] بیان مسأله – مدیریت توسعه و تحول اداری
– مشابه
طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) برای محاسبه بهای تمام شده آموزش
دانشجویان گروه پزشکی (مطالعه موردی: دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، فسا و یزد) ….
البته در اجرا و پیاده سازی سیستم های نوین علاوه بر دانش نظری بالا، وجود نیروهای
آموزش دیده و فرهنگ سازی مناسب برای اجرای سیستمهای جدید نیز لازم و ضروری است که
این …
طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا با رویکرد فازی …
– ذخیره شده
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای
فعالیت زمان گرا با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت لعاب یاس فارس) … اطلاعات
جمع آوری شده مربوط به سال ۱۳۹۱ بوده و در هر سه روش سیستم هزینه یابی پیاده سازی
شد و با استفاده از آزمون های آماری ناپارامتریک و پارامتریک مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج حاصل …
سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم (ABC)پروژه و …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم (
مطالعه موردی گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک) …. برای رسیدن به
تصمیم‌گیری صحیح و دقیق باشد که با پیاده‌سازی و طراحی این سیستم نیاز
اطلاعاتی سیستم مدیریت برطرف گردیده و افق روشنتری برای سودآوری شرکت
پیش‌بینی می‌گردد.
مطالعات مالی – تدبیر کاران بهره ور مهرگان
– ذخیره شده
رشد تکنولوژی و صنعت در ابعاد مختلف و به طبع آن پیچیدگی در فعالیت های یک
شرکت ایجاب می کند یک سیستم هزینه یابی مناسب که توانایی شناخت فعالیت ها و
سنجش تأثیر آن فعالیت ها را برهزینه های شرکت داشته باشد، طراحی گردد. از این جهت
متخصصین ما مجموعه های تولیدی و خدماتی را به وسیله ایجاد سیستم هزینه یابی بر
مبنای …
هزینه یابی بر مبنای فعالیت – حسابدار ارشد خبره
– ذخیره شده – مشابه
با توجه به نقش تعیین کننده رقابت در بقای شرکتها ، مبنای رقابت فراتر از
استفاده موثر از کار مستقیم قرار گرفت و آشکار شد که سیستمهای هزینه یابی سنتی
برای براورده کردن ….. به طور کلی علل زیادی برای مشکلات به وجود آمده بر سر پیاده
سازی طرح های ABM/ABC وجود دارد که معمولا آنها را در ۴طبقه به شرح زیر طبقه بندی می
کنند :.
[PDF] هزینه یابی بر مبنای هدف
– ذخیره شده – مشابه
در مین مالیط رقابتی نمی تومند مؤثر باشد، بنابرمین مدیریت هزینه بر مبنای هدف،
مبموعه یکپارچه می مز تکنیک ها و سیستم. هایی مست که جهت مدیریت مجزمء طرمحی و. به
کار برده می شود و به منظور پیاده سازی موفق آن، میباد زمینه های مناسب. تکنیکی،
رفتاری و فرهنگی زم می باشد . مهمترین مواوع در مستفاده مز هزینه یابی هدف همان زمینه
های …
هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری – مرجع دانلود پایان نامه …
– ذخیره شده
این مقاله به جستجوی فرصت هایی به منظور بررسی سودآوری مشتری در هزینه یابی بر
مبنای فعالیت در مطالعه ای موردی برای پیاده سازی یک ABC واقعی در یک شرکت
کوچک … تأمین کنندگان و غیره) را می دهد، این روش به ابزاری برای ثبت سود آوری
مشتری از طریقی که برای سیستم های هزینه یابی سنتی غیر ممکن می باشد، تبدیل
شده است.
[DOC] هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC).doc – مدیریت اجرایی ایران
– ذخیره شده – مشابه
۱۲-استفاده از سیستم ABCبرای کدام شرکت ها مناسبتر است صفحه ۱۹ …. در این میان
طراحان اصلی روش هزینه یابی برمبنای فعالیت Kaplan و Cooper می باشند که تاثیر
فراوانی در بیان نارسایی های سیستم حسابداری مدیریت در ارائه دقیق هزینه ها در این …
جهت اجرا و پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت دو مدل اصلی وجود دارد:
[PPT] مقایسه ABM و ABC
– ذخیره شده – مشابه
روشهای هزینه یابی پیشرفته شامل روشهای هزینه یابی برمبنای فعالیت ، هزینه یابی
کیفیت ، هزینه یابی هدف ،هزینه یابی استراتژیک و هزینه یابی کایزن می شود . ۸٫
هزینه یابی بر مبنای فعالیت. Activity Based Costing. 9. سیستم های هزینه یابی
سنتی و نارساییهای آن. ۵۱% از مدیران سازمانهای تحت بررسی ، معتقد بودند ، سیستم
های …
مقاله پیاده سازی سیستم هزینه یابی فعالیت در شرکت‌ها – دریافت فایل
– ذخیره شده
۲۹ دسامبر ۲۰۱۷ … دراین نوشتار سعی شده است ضمن معرفی شرکت های مو فق در استفاده از سیستم هزینه
یابی بر مبنای فعالیت،روشی ارائه شود که شرکت ها بتوانند به سادگی سیستم هزینه
یابی خود را از سنتی به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تغییر دهند.این روش
بر اساس مدل دو مرحله ای سیستم بهای تمام شده “کوپلر”طراحی شده …
فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره ۱۳ – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
ارزیابی توانایی مدل مبتنی بر ویژگی های سهام در مقایسه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ
در تبیین اختلاف بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره
زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۱ دکتر غلامرضا …. بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده سازی و اجرای
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مدیریت امور مالی / قیمت تمام شده – Tirajeh Rayaneh Tehran
– ذخیره شده – مشابه
با توجه به توضیحات فوق، پیاده سازی چنین نظامی، به معنای ارائه راهکارهایی به منظور
کاهش هزینه های غیرضروری و به کارگیری نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه
ریزی عملیاتی می باشد که در تمام قسمتهای بیمارستان و بخشهای اعمال جراحی،
سرپایی و بستری انجام می شود. طراحی و پیاده سازی سیستم مستلزم طی کردن مراحل و
گامهایی …
هزینه یابی برمبنای فعالیت(ABC) – سام – پرشین بلاگ
– ذخیره شده – مشابه
بطورکلی هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) که داخل ساختار سیستم حسابداری
مدیریت قرار می گیرد، با بررسی فعالیتهایی که مستقیما” در فرایند عملیاتی دخالت
…. روشهای هزینه یابی درعصرحاضرمعرفی شده است ، به همین جهت بنظرمیرسد قبل
ازهرگونه اقدام جهت طراحی، پیاده سازی واجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)
اولا ً …
[DOC] هزینه یابی کایزن
– ذخیره شده
مفهوم کایزن; مدیریت کایزن; هزینه یابی کایزن; عوامل موثر بر اجرای کایزن; کایزن و
کنترل کیفیت جامع; کایزن و هزینه یابی بر مبنای فعالیت; سیستم تولید تویوتا.
مقدمه: … عمل یا اجرا ((Act- مرحله چهارم چرخه دمینگ شامل کلیه اقدامات سازگاری و پذیرش
بهبود و اجرا با پیاده سازی فرآیندها پس از انجام کلیه تغییرات لازم خواهد بود.
بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC …
– ذخیره شده – مشابه
خرید پایان نامه ارشد حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر
مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلو دانلود پایان نامه ارشد حسابداری بررسی امکان
بکارگیری … طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت; مقدمه; جدول
درصد تولید و فروش محصول ورق نسبت به کل تولید و فروش شرکت; مقایسه پیاده‌سازی
با نصب …
هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بانک‌ها – آموزش پژوهشکده پولی و بانکی
– ذخیره شده – مشابه
مجموعه کارگاه‌های گروه پنکو- هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بانک‌ها. کارگاه آموزشی.
هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در … )شرکت پرتو نوین مدیریت ایرانیان: ارائه‌دهنده
راه‌حل‌های سازمانی و فناوری اطلاعاتی(. · دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی در مقطع …
طراحی و پیاده‌سازی روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت. · بکارگیری روش مدیریت بر
مبنای …
نرم افزار هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت زمانگرا – پیشگامان …
– ذخیره شده
تکنیک مورد استفاده در محاسبه بهای تمام شده موضوعات هزینه در این نرم افزار، تکنیک
هزینه¬یابی مبتنی بر فعالیت زمانگرا … در نرم افزار پیشگامان ، بدون نیاز به چنین
تعاملاتی محاسبات بهای تمام شده بر مبنای زمان انجام می¬پذیرد و چنانچه در سازمانی
سیستمهای ERP پیاده سازی شده باشد دقت و سرعت تولید خروجی های نرم افزار به طرز

[PPT] محرک هزینه منابع
– ذخیره شده – مشابه
تاریخچه ی پیدایش هزینه یابی بر مبنای فعالیت. در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ صاحبنظران
حسابداری و مدیریت (کپلن و کوپر۱۹۹۱ و جالش ۱۹۹۲) از به کار گیری سیستم های
حسابداری سنتی انتقاد کردند . سیستم های هزینه یابی سنتی اطلاعات دقیقی را در
مورد بهای تمام شده ی محصولات وخدمات در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نمی دهد . برخی
ایرادات و …
[PDF] اصل مقاله – دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
از آنجایی که پیاده سازی و اجرای آن در سیستم های یکپارچه. نظیر برنامه ریزی منابع
سازمان ). ERP. (6. دارای ادبیاتی متفاوت. از مبانی تئو. ریکی آن است، بنابراین در
تحقیق حاضر به هزینه. یابی بر مبنای فعالیت در سیستم های یکپارچه. ۲٫ با رویکرد
. حسابداری سنجش مسئولیت. ۸٫ و مراکز هزینه، پرداخته شده. است. -۲٫ روش شناسی
پژوهش.
ارزیابی و تعیین رویکرد هزینه یابی مناسب در زنجیره تامین با استفاده …
– ذخیره شده – مشابه
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﯾﻦ اﻣﺎ ۱ روﯾﮑﺮد در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد] .[۱۱ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل در ] [۱۲
ﮔـﺰارش ﮐﻤﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﯾﺎﺑﯽ در ﺳﻄﺢ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ . ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ۳۰
درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ روﯾﮑﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روش ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ دارای
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ …
بررسی رویکردهای هزینه یابی – فایل ناب؛ دانلود مقاله تحقیق و پاورپوینت
– ذخیره شده
۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ … یک شرکت لوله سازی با درآمد سالانه ۱۰۰ میلیون دلار، دارای هزینه های سربار بالایی بود
(تقریباً ۶۰ درصد بهای کالای فروخته شده ) شرکت مذکور طی چند سال عملیات مبلغ
هنگفتی سرمایه خود را از دست داد و لذا تصمیم گرفت بازنگری سیستم حسابداری
صنعتی و پیاده کردن سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت بود.
[PDF] ن ا ان هد ما ا یا ABC ی ا ان ای نی – بانک آینده
– ذخیره شده
د ه. رقابـت بـرای بهبـود کیفیـت محصـوالت و خدمات،. سرنوشــت همــه صنایــع و
مؤسســات خدماتــی را. رقــم می زنــد. تاکنــون مطالعــات متعــددی در. ارتبــاط بــا بهبــود
کیفیــت و تنــوع محصــوالت و. عوامــل مؤثــر بــر آن صــورت گرفتــه امــا کم تــر. بــه
مؤسســات اعتبــاری پرداختــه شــده اســت. نظــام بانکــی دولتــی ایــران و مؤسســات …
هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
– ذخیره شده – مشابه
مدیر عامل شرکت Balanced Scorecard Solutions, Performance – Based Budgeting :
Critical Success Factors in Implementation, دانلود … بررسی موانع پیاده سازی نظام
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی ایران. دانلود … شناسایی چالشهای
هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مدل های پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی. دانلود.
هزینه یابی بر مبنای هدف | حسابداری
– ذخیره شده – مشابه
مدیریت بهای تمام شده سنتی در این محیط رقابتی نمی تواند مؤثر باشد، بنابراین
مدیریت هزینه بر مبنای هدف، مجموعه یکپارچه ای از تکنیک ها و سیستم هایی است که
جهت مدیریت اجزاء طراحی و به کار برده می شود و به منظور پیاده سازی موفق آن، ایجاد
زمینه های مناسب تکنیکی، رفتاری و فرهنگی لازم می باشد. مهمترین موضوع در استفاده
از هزینه …
مقاله هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
– ذخیره شده
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC یکی از سیستم های نوین هزینه یابی
محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود
فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، … ۲٫خوزین ، علی ،عوامل موفقیت در پیاده سازی
سیستم های ABC/ABM کدامند، ۱۳۸۷، دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
.
هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت – روزنامه دنیای اقتصاد
– ذخیره شده – مشابه
۵ مه ۲۰۰۷ … مطابق با نظریه cooper و Kaplanه(۱۹۹۱) هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، شکل تکامل
یافته از روش دو مرحله‌ای سیستم هزینه‌یابی مدرن است که منابع سازمانی را …. محرک‌های
دوره است، ولی به دلیل اینکه این مدل مستلزم دنبال کردن دوره‌ای است که در آن دوره هر کدام
از فعالیت‌ها اجرا شده است پیاده‌سازی آن ممکن است گرانتر باشد.
پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت …
– ذخیره شده – مشابه
۲۹-۲ مشخصات قلمرو تحقیق ۹۷ ۳۰-۲ شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر
سیستمهای اطلاعاتی ۱۰۳ ۳۱-۲ فرآیند تولید در شرکت ۱۰۴ ۳۲-۲ مراحل تولید ۱۰۵ ۳۳-
۲ پروسه تولید ۱۰۶ ۳۴-۲ روش محاسبه بهای تمام شده ۱۰۹ ۳۵-۲ بهای تمام شده محصولات
در سال ۱۳۸۳ ۱۱۵ ۳۶-۲ طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ۱۱۷
ساره سادات فتاحی معصوم | هزینه یابی بر مبنای فعالیت – Activity …
– ذخیره شده – مشابه
تعریف ABC : هزینه یابی بر مبنای عملیات، از روش های نوین هزینه یابی است. این
روش با بررسی فعالیتهایی که مستقیما در فرایند عملیاتی دخالت دارند، به ارائه
اطلاعات دقیق بهای تمام شده می پردازد. تاریخچه ABC : از اوایل دهه ۸۰ سازمان ها به این
نتیجه رسیدند که برای بقای خود و ارائه خدمات برتر به مشتریانشان بایستی شیوه و
فرایندهای …
سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت(ABC) – چاپ در ایران – کاغذ و مقوا
– ذخیره شده
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴ … این تغییر و تحولات باعث شده که شرکت ها و سازمان هایی که قدرت به روز کردن عملیات
خود را با شرایط جدید داشته اند به عنوان شرکت های موفق بین المللی در آیند و شرکت
هایی که چنین توان و قدرتی را نداشته اند از عرصه رقابت بین الملل … جهت اجرا و پیاده
سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت دو مدل اصلی وجود دارد: ۱٫
پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای …
– ذخیره شده
۳۰-۲ شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی ۱۰۳ ۳۱-۲
فرآیند تولید در شرکت ۱۰۴ ۳۲-۲ مراحل تولید ۱۰۵ ۳۳-۲ پروسه تولید ۱۰۶ ۳۴-۲ روش
محاسبه بهای تمام شده ۱۰۹ ۳۵-۲ بهای تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳ ۱۱۵ ۳۶-۲ طراحی و
پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ۱۱۷ ۳۷-۲ مقایسه پیاده‌سازی و نصب
۱۱۸
[PDF] ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳ
– ذخیره شده – مشابه
۲۱ دسامبر ۲۰۱۵ … در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم. ﺷﺪه. ۱۳٫ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻴﺰﻳ. ﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮای
ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺳﻴﻨﺎ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل. ۱۳۹۲٫ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ، ﻓﺮم ….. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ۶٫ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﻲ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. : ﮔﺎم اول. -. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. : ﻣﺮاﻛـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻋﺎﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد.
بهای تمام شده خدمت – حساب یاران
– ذخیره شده – مشابه
یکی از سیستمهای نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز
به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی بر مبنای فعالیت“ یا اصطلاحا
سیستم …. برای پیاده سازی روش ABC، پس از شناخت وضعیت موجود و کسب اطلاع از
نحوه طبقه بندی هزینه ها در سیستم مالی و حسابداری و همچنین شناسایی کلیه بخشهایی
که به …
محاسبان – هزینه یابی بر مبنای فعالیت
– ذخیره شده – مشابه
۴ ژانویه ۲۰۰۹ … به هرحال استفاده مفید از سیستمهای هزینه یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت درنهایت
منجر به افزایش ارزش شرکت می شود. زیرا با استفاده از … به طورکلی علل زیادی برای
مشکلات بهوجود آمده بر سر پیاده سازی طرحهای هزینه یابی / مدیریت برمبنای فعالیت
وجود دارد که معمولاً آنها را در چهار طبقه بهشرح زیر طبقه بندی میکنند:.
وبلاگ تخصصی حسابداری – هزینه یابی بر مبنای هدف
– ذخیره شده – مشابه
مدیریت بهای تمام شده سنتی در این محیط رقابتی نمی تواند مؤثر باشد، بنابراین
مدیریت هزینه بر مبنای هدف، مجموعه یکپارچه ای از تکنیک ها و سیستم هایی است که جهت
مدیریت اجزاء طراحی و به کار برده می شود و به منظور پیاده سازی موفق آن، ایجاد زمینه های
مناسب تکنیکی، رفتاری و فرهنگی لازم می باشد. مهمترین موضوع در استفاده از هزینه …
هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت (ABC&ABM) – مدیریت مالی
– ذخیره شده – مشابه
۱۳ ژوئن ۲۰۱۰ … با توجه به نقش تعیین کننده رقابت در بقای شرکتها ، مبنای رقابت فراتر از
استفاده موثر از کار مستقیم قرار گرفت و آشکار شد که سیستمهای هزینه یابی سنتی
برای براورده کردن ….. سازمانها اغلب هنگام به کار گیری سیستم ABC با دو مانع اصلی
“مقاومت کارکنان و کمبود زمان برای پیاده سازی سیستم ” مواجه هستند.
[PDF] بهایابی‌بر‌مبنای‌فعالیت‌زمان‌محور
– ذخیره شده – مشابه
با وجود ارزشمندی مدل بهایابی بر مبنای فعالیت، این سیستم به صورت جامع و
گسترده پذیرفته نشد؛ زیرا اجرای سیستمهای … زمان محور نامیده شده و شرکتها را قادر
می سازد تا به جای کنار گذاشتن سیستمهای مدیریت هزینه خود، آنها را بهبود بخشند. به
طور عمده مبتنی بر … آن را غیرممک ن س اخته و یا اینکه پیاده س ازی آن، س
ازمانها.
همسفر – هزینه یابی بر مبنای فعالیت
– ذخیره شده – مشابه
این مقاله برای مدیران شرکتها و متخصصان مالی و یا سایر افرادی که وظیفه رهبری یا
مشارکت در تیمهای پیاده سازی و اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سازمانها را بر
عهده … ( نمازی ، ۱۳۷۸ ) سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین
هزینه این نوع هزینه یابی می تواند به طور مجزا و یا همراه با سیستم های موجودهزینه یابی
در …
ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و م‍وان‍ع‌ ع‍دم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ح‍ق‍ان‍ی‍ت‌ …
– ذخیره شده – مشابه
ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و م‍وان‍ع‌ ع‍دم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ح‍ق‍ان‍ی‍ت‌ (ABC) در
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار. ۵٫ بازدید. عنوان: ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و م‍وان‍ع‌ ع‍دم‌
اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ح‍ق‍ان‍ی‍ت‌ (ABC) در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌
در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار. پدیدآور: ک‍رم‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ه‍دی‌. همکار: طال‍ب‍ی‌، ق‍درت‌ ال‍ل‍ه‌، اس‍ت‍اد
م‍ش‍اور.
محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در …
– ذخیره شده – مشابه
محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در دانشکده مدیریت و
اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش هزینه یابی بر مبنای
فعالیت (ABC) در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵. فصلنامه مدیریت … بنا براین طراحی و
پیاده سازی یک سیستم هزینه یابی مناسب ضروری و لازم الاجرا به نظر می رسد. روش
بررسی: در این …
حسابداری برتر – میزگرد: هزینه یابی بر مبنای فعالیت
– ذخیره شده – مشابه
عبدالله سنگتراش، معاون پشتیبانی شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه،;
علی صفدری، رئیس مرکز نوسازی و توسعه فناوری اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،;
عزیز …. در این رویکرد، بعد از شناسایی و احصای فعالیتها، که دشوارترین مرحله
پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت است، و اندازه‌گیری هزینه آنها، می‌توان
مشخص …
بررسی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) » بانک مقالات …
– ذخیره شده – مشابه
۲ دسامبر ۲۰۱۴ … با توجه به اهمیت محاسبه هزینه ها و شناخت صحیح از آنها ضمن تعاریف دو نظام محاسبه
هزینه یابی در این مقاله سعی شده دو نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت و … آن شده تا به
تعریف، بیشترین کاربرد، اهداف، مراحل و پیش فرض های اجرا، مراحل پیاده سازی و
بکارگیری و مزایا و معایب هزینه یابی بر مبنای فعالیت پرداخته شود.
فایل (Word) پروژه حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای …
– ذخیره شده
شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر که برای دانلود آماده شده است ، نویسنده قصد دارد که
نشان دهد استفاده از حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت نه تنها
باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران
داخلی شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل تولید

[PDF] مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟ های سیستم آیا بین – پژوهش حسابداری
– ذخیره شده – مشابه
های بدون ارزش افزوده را شناسایی و برکاهش هزینه تاکید کند . از طرفی. بهایابی
مبتنی بر. فعالیت. با مدیریت بر مبنای فعالیت. ) ABM. (. در ارتباط است و. می.
تواند. با استفاده از سیستم. های. بهایابی محصول. ،. ابزاری برای دستیابی ب. ه اهداف
استراتژیک. شرکت. ایجاد کند . اگر سیستم. های. بهایابی مبتنی بر فعالیت. دارای
مزیت.
دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC) – مگ ایران
– ذخیره شده – مشابه
نظام ها ،روشهایی مبتنی بر فعالیت نظیر هزینه یتابی برمبنای فعالیت، مدیریت ،
برمبنای فعالیت و بودجه بندی برمبنای فعالیت که جملگی از ابزارهای مدیریت هزینه
می باشند توسعه یابد. بنابه مشکلاتی که سیستم متداول هزینه یابی برمبنای
فعالیت) ABC) با انها مواجه بود، آقایان کپلن و اندرسون نسل دوم آن را عنوان تحت عنوان

[PPT] ABC روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت – شرکت مهندسی مالی سیلبرگ
– ذخیره شده – مشابه
روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، سیستم طرح ریزی هزینه ها با تاکید بر فرایند
مستمر بهسازی است . … هزینه‌یابی فعالیت‌محور، دقت هزینه‌یابی را افزایش می دهد، اما
هیچ تضمینی برای ارائه صحیح هزینه محصولات وجود ندارد،; * پیاده‌سازی هزینه‌یابی
فعالیت‌محور به سرمایه‌گذاری عمده‌ای نیاز دارد،; * دشواری در یافتن محرکهای هزینه مناسب
و …
[PDF] حسابداری مدیریت
– مشابه
سیســتم های تســهیم هزینه و کنترل صرف منابع جهت پاســخگویی به شرکت های
خدماتی و. پیمانکاری و مهندسی مشاور … موفق در بیش از ۴۰۰ پــروژه در صنایع و.
شرکت های مختلف، توسط تیم های مجرب، اجرا و پیاده سازی شده و یا در حال پیاده سازی
است. … بکارگیری سیستم هزینه یابی استاندارد و ارائه انحرافات نسبت. به بهای
تمام شده واقعی.
پایان نامه | صفحه نخست
– ذخیره شده
دانلود مقاله ارشد بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در
صنایع آلومینیوم. دانلود مقاله ارشد بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی
در بانکهای سپه. دانلود مقاله ارشد بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم. دانلود مقاله
ارشد اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری. دانلود مقاله ارشد بررسی رابطه تغییرات
اجزای …
حسابداری وحسابرسی آذرمحاسبات – هزینه یابی بر مبنای هدف ابزاری …
– ذخیره شده – مشابه
در این مقاله قصد داریم به معرفی نظریه هزینه یابی بر مبنای هدف، به تاریخچه، اهداف،
تفاوت با نگرش سیستم های سنتی هزینه یابی و مزایای هزینه یابی بر مبنای هدف و
بررسی مشکلات پیاده سازی آن در کشور ایران بپردازیم. کلید واژه : هزینه یابی بر
مبنای هدف – هزینه یابی بر مبنای فعالیت – مهندسی ارزش – مهندسی معکوس – قیمت هدف –
حاشیه …
[PPT] ABC
– ذخیره شده – مشابه
این تحولات موجب شده است که شرکتهایی که توان هم آهنگ کردن عملیات خود را باشرایط
جدید داشته اند بصورت شرکتهایی موفق جهانی درآیند و شرکتهای که چنین توانی را
نداشته اند …. مدل دو بعدی سیستم ABC. منابع. هدف هزینه. مبنای هزینه. فعالیت ها. اندازه
گیری. عملکرد. دیدگاه تخصیص هزینه. دیدگاه فرایندی. مراحل هفتگانه پیاده سازی
ABC.
[PDF] TDABC در صنایع تولیدی شهرستان اردبیل سیستم … – دانشگاه پیام نور
– ذخیره شده
۱۱ آگوست ۲۰۱۴ … مبلغ سود واقعی شرکت. ها به کار برده می. شود. اما. کاربرد وس. یع. آن در زمینه مدیریت
برمبنای فعالیت. ۶٫ وبه. یژه در زمینه مدیریت. کنترل هزینه، افزایش رضایت
مشتریان. ، مدیریت فنآوری و. تعیین م. یزان بهینه محصوالت و خدماتی اس. ت. که
شرکت. اه. مبادرت به تولید آن. ها می. کنند. با طراحی و پیاده. سازی سامانه. TDABC.
[PPT] هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) – سازمان مدیریت استان همدان
– ذخیره شده – مشابه
درک مفهوم کیفیت ، ارتقای کیفیت و مدیریت استراتژیک; پذیرش آگاهانه حسابداری
مدیریت استراتژیک به عنوان استراتژی تغییر; ایجادآمادگی درسازمان برای پیاده کردن
حسابداری مدیریت …. شرکت اوجی تی با استفاده ازاطلاعات سیستم هزینه یابی
برمبنای فعالیت به این نتیجه رسیدکه تعداد قطعات متفاوت محرک هزینه هستند.به
بیان …
هزینه یابی – پروژه بیست – پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، برنامه نویسی
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ جولای ۲۰۱۵ … این تحولات موجب شده است که شرکت¬هایی که توانایی هماهنگ کردن عملیات خود را با
شرایط جدید داشته اند، به صورت شرکت های موفق جهانی درآیند و شرکت هایی که …
فوائد پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت باعث شده تا بکارگیری آن
را در سازمان ها به ویژه بیمارستان به عنوان سازمان ارائه دهنده خدمات آموزشی …
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
– ذخیره شده – مشابه
واژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت، که بعدها به سیستم ABC تکامل یافت، اولین بار
توسط کوپر و کاپلان (Cooper & Kaplan,1988) ، برای تخصیص هزینه فعالیت های …
۴- بسیاری از شرکتها اهمیت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای به کار بردن ABC را بعد از
پیاده سازی آن، درک کرده‌اند زیرا ABC بسیار مفصل تر و جزئی‌نگرتر از هزینه‌یابی …
مفاهیم: ABC و ABB و ABM – مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری
– ذخیره شده – مشابه
۳۰ آوریل ۲۰۱۴ … در شرایط جدید، حسابداران مدیریت نیز ناچار از ابداع و بکارگیری روش ها و سیستم
هایی بوده اند که جوابگوی نیازهای روز شرکت ها باشد و از جمله این روش ها ۱- هزینه یابی
بر … هزینه یابی بر مبنای فعالیت که داخل ساختار سیستم حسابداری هزینه قرار می
گیرد. آیا ABC یک …. مراحل هفت گانه پیاده سازی ABC : 1. برنامه ریزی …
[PDF] ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺎ ﻣﺮوری
– ذخیره شده – مشابه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ،. ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣ. ﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آن ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮاراﺋﻪ. ﯾﮔﺮد. ﺪ. ﺳﭙﺲ. ﺑﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی. ﺑﻬﺎ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان و. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ. اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. و. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی
اﯾﻦ …. ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ۴٫ )ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ۴٫ ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎی
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻣــﺰاﯾـﺎ و ﻣـﻌـﺎﯾــﺐ ﺳـﯿﺴـﺘـﻢ. ﺑﻬﺎ ﯾﺎﺑﯽ. ﺑـﺮ ﻣـﺒـﻨـﺎی ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖ. ﮐﻮﭘﺮ و ﮐﺎﭘﻠﻦ. ۱۹۹۲
(. ) …
[DOC] آیا کدینگ شرکت بر مبنای ساختار پیوست و به چه صورتی قابل اجرا …
– ذخیره شده
۳, مشخصات افراد مورد خطاب در سازمان, {مشخصات افراد تصمیم گیر و تصمیم ساز ،
نقش افراد مهم در چارت سازمانی،افراد سمپات و مخالف پیوست در استقرار سیستم } … ۸,
تحلیل ساختار حساب ها, { اقلام هزینه ، هزینه یابی بر مبنای مسئولیت یا سازمان ، تنوع
اشخاص }. ۹, وضعیت دفاتر, {آیا … آیا اصرار بر پیاده سازی کدینگ قبلی خود دارند؟
[PDF] در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﯾﺸﮕﺮان ﻣ ۱
– ذخیره شده
۲۴ جولای ۲۰۱۷ … ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ، ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن. -۵٫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
. ﻫﺎ و ﻓ. ﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت، روش. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﻓﻨﺎوری ….
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﺷﻨﺎور،. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ و
ﺧﺪﻣﺎت،. آﻣﻮزش ﺣﺴﺎﺑﺪاری،. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،. ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮی. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ،.
[XLS] مقطع کارشناسی – دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت
– ذخیره شده – مشابه
۳, استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه های هزینه تمام شده خدمات
بانکی, بهرنگ آذرمی اجیرلو, دکتر جبارزاده, صنایع, ۹۳, ۲, کارشناسی. ۴, بازاریابی
محصولات گیاهان …. ۶۷, پیاده سازی سیستم مکانیزه در شرکت مکعبی آبی, یاسر
پاکزاد جعفر آبادی, دکتر کیانی, ۸۳, ۶۷, کارشناسی. ۶۸, تحقیق و پژوهش بر روی …
لزوم طراحی و بکارگیری سیستم هزینه یابی در بخش آموزش – آهو
– ذخیره شده
امکان‌سنجی پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای … – مجله اقتصادی ﺳﺎزی ﺳﯿـﺴﺘﻢ
ﻫﺰﯾﻨـﻪ. ﯾـﺎﺑﯽ. ﺑﺮ. ﻣﺒﻨـﺎی. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﯽ. ﭘﺮدازد …. ﻣﺒﻨﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ اﺑﺘﺪا. در دﻫﻪ. ۱۹۲۰٫ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺣﺴﺎﺑﺪاران و ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﻃﺮاﺣـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ
….. ﻣﺮﺣﻠـﻪ را ﺟﻬـﺖ ﭘﯿـﺎده. ﺳـﺎزی. ABC. در ﺑﺨـﺶ. ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﺟﻨﺮال. ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺪﯾﻦ. ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧـﺪ

بهای تمام شده ABC-بهایابی بر مبنای فعالیت ،راهکار یکپارچه تحت وب …
– ذخیره شده
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC. بهای تمام شده ABC. سازمان های نوین بر مبنای
تفکرات مبتنی بر ارزش مشتری از قبیل مدیریت مبتنی بر ارزش، تحلیل زنجیره
ارزش، مهندسی ارزش و با هدف خلق ثروت (ارزش) تاسیس می شوند. سه عنصر بهای تمام شده
، کیفیت و کارکرد، مولفه هایی هستند که تداوم فعالیت سازمان ها با آن گره خورده است.
حسابدار (accountant) – حسابداری مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
حسابدار (accountant) – حسابداری مدیریت – انجام امور حسابداری و حسابرسی شرکتها
reza.bahmani_hesab@yahoo.com. … سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پدیده
نوینی است که تفکر هزینه یابی سنتی حسابداری مدیریت را به شدت دگرگون ساخته
است. هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم …
[PDF] ﻒ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ( ﭘﻮﺳﺘﺮ ) ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ردﯾ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿ ۱ – مرکز آموزشی و فرهنگی …
– ذخیره شده
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻮدآوری. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ. ۱٫ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﺪﯾﻘﯿﺎن،. ﻣﺴﻌﻮد.
آراﻣﺶ ﺷﻮرﮐﯽ. اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ، ﻧﯿﺎز اﻣﺮوز ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ۲٫ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻬﺎﺑﯽ، ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ. زاده، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
اﻧﺼﺎری. ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪ. ۳٫ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﭘﻮرﺳﺎﻋﺪی. ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻫﺮم. ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزده ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺳﻬﺎم در. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ۴
.
هزینه یابی بر مبنای فعالیت( Activity Based Costing) – حسابداری …
– ذخیره شده – مشابه
حسابداری وحسابرسیAccounting and Auditing – هزینه یابی بر مبنای فعالیت(
Activity Based Costing) – … پیش از تصمیمگیری برای اجرای سامانه هزینه‌یابی
فعالیت‌محور در یک شرکت، باید توجه داشت که این سامانه برای تمامی شرکتها مناسب و
قابل اجرا نیست. … پیاده‌سازی هزینه‌یابی فعالیت‌محور به سرمایه‌گذاری عمده‌ای نیاز دارد
،.
[PDF] کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه
– ذخیره شده – مشابه
خصوصی سازی. ” در سال. ۱۹۸۳٫ برای اولین بار در فرهنگ لغت. ” وبستر. ۲٫ ” ، تغییر.
کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به. سیستم خصوصی تعریف شد ). فافالیو و … (
به بررسی رابطه بین ابزار هزینه یابی. برمبنای فعالیت. ۶٫ و عملکرد شرکت ها می
پردازند. نتایج تحقیق نشان داد که هیچ. گونه. رابطه ای وجود ندارد )اعم از مثبت ومنفی(.
هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (A.B.C) | – خیالِ خواب
– ذخیره شده
۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹ … تمامی سازمان‌ها، دو ویژگی مشترک دارند: الف) هرسازمانی هدف‌ها و مقاصدی دارد که بمنظور
دستیابی به آنها تلاش می‌کند . ب) مدیران تمامی سازمان‌ها، جهت دستیابی به اهداف سازمان
نیاز به اطلاعات دارند . حسابداری بطور اعم و حسابداری مدیریت یا حسابداری بهای
تمام‌شده بطور اخص، عموما بخشی از سیستم اطلاعات مدیریت هر سازمان را …
[DOC] پایان نامه های حمایت شده.docx35.978 KB – شرکت گاز استان چهارمحال و …
– ذخیره شده
حسین نصیری اردلی, دکتر مجید دهقانی, مهندسی برق-قدرت, طراحی و پیاده‌سازی مبدل
DC-DC تمام پل برای سیستم حفاظت کاتدی, ۶٫ خاتمه یافته … دکتر عبدالمجید
عبدالباقی, مدیریت دولتی –مدیریت مالی, تاثیر سیستم هزینه یابی برمبنای
فعالیت زمان گرا بر تصمیمات مدیریتی (مطالعه موردی شرکت گاز استان چهارمحال
وبختیاری), ۱۵٫

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *